Algemene Handelsvoorwaarden Duitsland (AHV)

Stand: 02.01.2021

1. Toepassingsgebied, contractuele partners, leveringsbeperkingen

(1) De volgende AHV, in de versie die op het tijdstip van de bestelling geldig is, gelden voor overeenkomsten inzake de aankoop van goederen tussen HABA – een merk van HABA Sales GmbH & Co. KG  en de klant.

(2) HABA Online levert uitsluitend aan consumenten. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling afsluit met een doel dat noch hoofdzakelijk aan zijn beroepsmatige, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit toegeschreven kan worden. Een verkoop aan ondernemers/handelaars vindt enkel plaats voor private doeleinden, niet voor zakelijke doeleinden. Aanvragen inzake aanbiedingen of bestellingen voor zakelijke doeleinden kunnen ondernemers via e-mail of telefoon aan HABA richten. 

(3) De AHV regelen de details van de contractuele relatie en bevatten tegelijk belangrijke consumenteninformatie in de juridisch geldende versie. Via links in onze onlineshop kunt u de AHV bij de bestelling opvragen, op uw computer opslaan en/of afdrukken. Wij sturen u de voor uw bestelling geldende AHV nogmaals afzonderlijk bij de bevestiging van de verzending en overeenkomst, ten laatste echter bij de levering van de goederen, op een duurzame gegevensdrager (bijv. via e-mail, pdf-bijlage of op papier).

(4) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: wij leveren enkel voor private doeleinden aan klanten met een gewone verblijfplaats (facturatieadres) in Duitsland of Oostenrijk die daar een leveringsadres kunnen opgeven.

2. Informatieplicht bij overeenkomsten op afstand

(1) Contractuele partner voor de klant is HABA Sales GmbH & Co. KG,August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach, Duitsland, tel. +49 9564 929 6666 (maandag tot vrijdag: 8.00 – 18:00 – gewoon vast netwerk van de telefoonprovider, mobiel tarief kan afwijken), fax +49 9564 929 662300, e-mail: shop(at)haba.de, Handelsregister Coburg, HRA 5220, Btw-nr.: DE 815 831 282, WEEE-reg.nr.: DE 51463378,

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: 
HABA Administration GmbH, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, Duitsland, 

handelsregister Coburg, HRB 4746, op zijn beurt vertegenwoordigd door de directeuren Tim Steffens (CEO) en Sabine Habermaass.

HABA Sales GmbH & Co. KG wordt hierna 'HABA Online' genoemd.

(2) De belangrijkste kenmerken van de goederen zijn in de beschrijving van het desbetreffende artikel vermeld en kunnen tijdens de bestelling worden opgevraagd.

(3) HABA Online behoudt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen als HABA Online zonder eigen schuld de bestelde goederen niet kan leveren omdat de leverancier zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

(4) De overeenkomst komt op de volgende manier tot stand: de bestelling van de klant moet in de onlineshop in een van de beschikbare talen gebeuren. De presentatie van de goederen in de HABA onlineshop is enkel een niet-bindende uitnodiging om bij HABA Online goederen te bestellen. Het is echter geen bindend aanbod tot verkoop. Het aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten, gaat uit van de klant door na het volledig invullen van de bestelpagina op de knop 'Bestelling versturen' te klikken. Voordien kan de klant de bestelling op elk moment via het symbool van het boodschappenmandje bekijken en wijzigen. Voor het versturen van de bestelling kan de klant zijn gegevens voor de leverings- en betaalvoorwaarden nogmaals controleren en wijzigen. 

De overeenkomst wordt pas gesloten als HABA Online binnen 5 dagen de bestelde goederen naar de klant stuurt (concludente acceptatie) of de bestelling via e-mail aan de klant aanvaardt.

De overeenkomst kan in het Duits gesloten worden. De contractuele tekst (bestaande uit de bestelling, AHV, verzendbevestiging en bevestiging van de overeenkomst) wordt door ons, met naleving van de wet inzake gegevensbescherming, opgeslagen en u via e-mail toegestuurd.

(5) De prijzen op de website zijn inclusief de wettelijke btw. De klant betaalt bovendien de verpakkings- en verzendkosten, evenals eventuele rechten bij invoer conform de onderstaande leveringsvoorwaarden.

(6) Voor boeken geldt de Wet inzake prijsbinding voor boeken, d.w.z. dat wij aan de vastgelegde prijzen gebonden zijn en geen kortingen mogen geven. Boeken omvatten eveneens muziekpartituren, cartografische producten, bepaalde cd's, e-boeken en gecombineerde producten, waarbij een van de genoemde voorwerpen de kern vormt.

(7) Alle door HABA Online beschikbaar gestelde informatie is – tenzij anders aangegeven – beperkt tot het tijdstip van de opvraging door de klant aangezien informatie, aanbiedingen en prijzen continu door HABA Online geactualiseerd worden.

3. Kopen op monster voor CONSUMENTEN

Bij HABA Online koopt u op monster, d.w.z. dat u geleverde goederen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de ontvangst zonder kosten en risico's kunt teruggeven. Een uitzondering vormen speciaal voor u vervaardigde artikelen met naam evenals ontzegelde cd's, cd-roms, dvd's en toiletartikelen. Na de ontvangst van de goederen wordt de verkoopovereenkomst door uw goedkeuring bindend. De goedkeuring geldt als gegeven indien u ons binnen de goedkeuringstermijn van 14 dagen noch een mededeling stuurt, noch de geleverde goederen terugzendt. Na de goedkeuring beschikt u bovendien over het hierna beschreven herroepingsrecht. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier op de terugzendbon. Wij dragen de verzendkosten voor de retourzending. Dat is het gemakkelijkst met de originele verpakking en de retoursticker op de factuur. 

Natuurlijk weten wij graag waarom u de artikelen terugzendt. Op de terugzendbon kunt u ons daarom uw redenen meedelen (Hermes of DHL). Een Hermes-afgeefkantoor voor uw pakket in uw buurt vindt u op www.hermespaketshop.de.

 

4. Herroepingsrecht voor CONSUMENTEN

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel in bezit genomen heeft. De termijn start echter niet voor de koopovereenkomst door uw goedkeuring van het gekochte voorwerp voor u bindend is geworden.

Om uw herroepingsrecht uit te voeren, moet u ons

HABA Sales GmbH & Co. KG 
August-Grosch-Str. 28-38 
96476 Bad Rodach 
Postfach 1150 
96473 Bad Rodach
Duitsland 

telefoon: +49 9564 929 6666* (maandag tot vrijdag: 8:00 – 20:00 uur)
*(gewoon vast netwerk van de telefoonprovider, mobiel tarief kan afwijken)
Fax: +49 9564 929 662300
E-Mail: shop@haba.de

met een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte te brengen over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. Daarvoor kunt u het beschikbare voorbeeldformulier voor herroepingen (te downloaden op www.haba.de/herroepingen-duitsland) gebruiken; dat is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor de terugzending van de goederen.

U draagt enkel de kosten voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dat waardeverlies te wijten is aan een omgang ermee, die niet vereist is voor de controle van de kwaliteit, van eigenschappen en de werking van de goederen.

Uitsluiting resp. vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten

  • voor de levering van goederen, die niet vooraf zijn vervaardigd en voor wier productie een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of met een snelle vervaldatum.
    Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij overeenkomsten
  • voor de levering van verzegelde goederen die ter bescherming van de gezondheid of om hygiënische redenen niet geschikt zijn voor teruggave als de verzegeling ervan na de levering werd verwijderd;
  • voor de levering van goederen, als deze na de levering door hun aard onscheidbaar met andere goederen werden vermengd;
  • voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na de levering werd verwijderd.

Afhandeling

Om de afhandeling zo snel mogelijk te maken, wordt de klant verzocht de goederen indien mogelijk in de originele verpakking en met alle onderdelen van de verpakking, of ten minste in een geschikte transportverpakking terug te sturen. Vraag aan de transportonderneming die de retourzending uitvoert een ontvangstbevestiging en bewaar deze tot de herroeping volledig is afgehandeld. Gelieve erop te letten dat de in deze paragraaf vermelde punten geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

5. Informatie over de bestelling op elektronische wijze

(1)   Om goederen via de HABA onlineshop te bestellen, moet de klant de goederen eerst via het online-aanbod kiezen en in het 'boodschappenmandje' plaatsen. Het boodschappenmandje is een opsomming van alle goederen die de klant voor zijn bestelling heeft gekozen door erop te klikken. Na de keuze van een artikel door de klant verschijnt het goederenmandje. U kunt de hoeveelheid goederen aanpassen of goederen uit het boodschappenmandje verwijderen.

(2)   Als alle gewenste goederen in de juiste hoeveelheid in het boodschappenmandje zijn, kunt u de bestelling voortzetten door op de desbetreffende knop te klikken. Gelieve er rekening mee te houden dat de minimale bestelwaarde 20,00 euro is. Daarna moet de klant zijn facturatie- en leveringsadres opgeven, evenals de gewenste manier voor de betaling en verzending. Voor de definitieve bestelling wordt nogmaals een overzicht van alle details gegeven, die de klant kan wijzigen.

(3)   Als de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB, kan hij de inhoud van deze Algemene Handelsvoorwaarden bekijken, afdrukken of opslaan. Als de klant kennis genomen heeft van deze Algemene Handelsvoorwaarden en ermee instemt dat deze deel uitmaken van de contractuele verhouding, kan de bestelling worden voortgezet.

(4)   De bestelling, inclusief de persoonsgebonden gegevens van de klant, worden door HABA Online elektronisch opgeslagen.

6. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

(1)   Door het afsluiten van de koopovereenkomst is de klant een koopsom verschuldigd.

(2)   De betaling gebeurt bij voorkeur met kredietkaart. Daarbij stemt de klant ermee in dat HABA Online de bestelling afrekent met de kredietkaartinstelling, in het bijzonder via onlinebanking. Andere mogelijke betaalwijzen zijn vooruitbetaling en PayPal.

(3)   De geleverde of op andere wijze bezorgde goederen resp. prestaties blijven tot de volledige betaling eigendom van HABA Online. Als de koopprijs niet volledig is betaald, moet de klant HABA Online onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als de goederen met rechten van derden zijn belast of aan andere handelingen van derden zijn blootgesteld. Bij een doorverkoop van goederen met eigendomsvoorbehoud staat de klant nu reeds alle vorderingen uit een dergelijke doorverkoop aan HABA Online af, ongeacht of deze voor of na een eventuele bewerking van de goederen onder eigendomsverkoop gebeurt. 

7. Verzending en leveringsvoorwaarden

(1)   Wij leveren uitsluitend naar leveringsadressen binnen Duitsland en Oostenrijk:

a)   standaardleveringen gebeuren met een pakketdienst (Hermes of DHL) binnen 3-5 werkdagen na de ontvangst van uw bestelling indien alle goederen in voorraad zijn. Afwijkende leveringstermijnen zijn vermeld in de artikelbeschrijving en in het boodschappenmandje. Voor verzend- en verpakkingskosten rekenen wij u altijd een vast bedrag van 4,95 euro aan.

b)   Expresverzendingen zijn momenteel niet mogelijk.

(2)   Indien de goederen naar de klant moeten worden verzonden, moet de klant de verzendkosten en evt. vereiste rechten bij invoer betalen. Leveringsconditie is Delivered Duty Unpaid (DDU, franco exclusief rechten).

(3)   Die Versandkosten werden auch unmittelbar vor Abgabe der Bestellung im Online Shop angezeigt. Wir behalten uns vor, in unserem Online-Shop ganz oder zeitweise nur Standardlieferung anzubieten und/oder zeitweise auf die Erhebung der Versandkostenpauschale zu verzichten.

(4) Bij vertraagde levering brengen wij u onmiddellijk op de hoogte.

8. Rechten van de klant bij gebreken en aansprakelijkheid van HABA Online

(1)   De wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar en begint op de datum van de levering van de goederen bij de klant resp. de ontvangst van de goederen door de klant. Bij problemen helpt onze klantenservice de klant met raad en daad.

(2)   Door klanten gemelde gebreken zal HABA Online naar eigen goeddunken op zijn kosten door reparatie of levering van nieuwe of geheel gereviseerde delen verhelpen.

(3)   Indien reparaties of vervangende leveringen na een gepaste termijn niet lukken, kan de klant naar keuze een lagere koopprijs verlangen of de overeenkomst annuleren.

(4)   Tenzij hierna anders overeengekomen, zijn verdere aanspraken vanwege de klant – ongeacht om welke rechtsgrond – uitgesloten. HABA Online is daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het voorwerp van de levering zelf is ontstaan; in het bijzonder is HABA Online niet aansprakelijk voor winstderving of andere vermogensschade van de klant. Wanneer de contractuele aansprakelijkheid van HABA Online uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en hulppersoneel.

(5)   Bovengenoemde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet als de oorzaak van de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid of als er sprake is van lichamelijk letsel. Voorts geldt deze niet als de klant wettelijk geregelde aanspraken geldig maakt.

(6)   Indien HABA Online nalatig een verplichting uit de overeenkomst schendt, is de plicht tot schadeloosstelling beperkt tot de contractueel te voorziene, typisch optredende schade.

(7)   Van buiten zichtbare, duidelijke schade aan de verzendverpakking van de goederen moet de klant onverwijld aan de vervoerder of expediteur melden.

(8)   Indien de klacht ongegrond is en het artikel geen gebreken of fouten vertoont, heeft HABA Online het recht om de klant verzend- en controlekosten ter hoogte van 40 euro aan te rekenen. De klant heeft het recht te bewijzen dat de kosten lager liggen. Bovendien moet de klant in dat geval de verzendkosten betalen.

9. Gebruikersnaam / wachtwoord / klantenkey

(1)   Bij de acceptatie van de aanmelding geeft HABA Online een gebruikersaccount vrij voor de uitvoering en betaling van bestellingen. Dat wordt de klant schriftelijk meegedeeld na de invoer van diens adres. Daarbij worden een gebruikersnaam, wachtwoord en evt. een klantenkey aangemaakt en meegedeeld; deze dienen om de klant te identificeren en te autoriseren en mogen daarom enkel door de klant zelf worden gebruikt. De klant dient de gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven.

(2)   Indien de klant aanwijzingen of vermoedens heeft dat onbevoegde derden weet hebben van deze gegevens, dient hij dit onverwijld aan HABA Online mee te delen zodat de toegang van de klant kan worden geblokkeerd.

(3)   Bij betalingsachterstand of een voortijdige herroeping van de incassomachtiging, een opheffing of blokkering van de vermelde bankverbinding of het verstrijken van de kredietkaart kan HABA Online de gebruikersaccount blokkeren.

10. Opmerking inzake gegevensbescherming

Wij verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens enkel voor de afhandeling van orders, voor het onderhouden van klantenrelaties en voor onze reclame. In dat verband verstrekken wij de gegevens, indien nodig, ook aan derden, bijv. leveranciers. Voor een controle van de kredietwaardigheid verstrekken wij de vereiste gegevens evt. aan een economische informatiedienst [naam, adres].

Bovendien geven wij zorgvuldig geselecteerde verzendondernemingen, fabrikanten van merkartikelen en uitgeverijen de mogelijkheid om u met het oog op reclame informatie en aanbiedingen te bezorgen. Bij de technische uitvoering van de gegevensverwerking maken wij deels gebruik van externe dienstverleners.

Als u in de toekomst geen informatie en aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u bij ons op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door ons of derden voor reclamedoeleinden door een gewone mededeling (via post: HABA Sales GmbH & Co. KG, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, Postfach 1150, 96473 Bad Rodach, Duitsland; via e-mail: shop(at)haba.de).

Verantwoordelijke in de zin van de Duitse wet inzake gegevensbescherming: voor HABA Online Shop is dat HABA Sales GmbH & Co. KG, August-Grosch-Straße 28-38, 96476 Bad Rodach.

Onze verklaring inzake gegevensbescherming vindt u hier.

11. Informatie over geschillenbeslechting 

Informatie over geschillenbeslechting:

Voor zover geschillen tussen u als consument en ons niet kunnen worden bijgelegd, kunt u gebruik maken van de onlinegeschillenbeslechting op https://ec.europa.eu/consumers/odr op basis van de EU-verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen (VO nr. 524/2013). Consumenten hebben hiermee de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling in eerste instantie te beslechten zonder tussenkomst van een rechter.

Informatieplicht op basis van de Duitse "Verbraucherstreitbeilegungsgesetz" (wet inzake beslechting van geschillen) – VSBG

Wij doen ons best om eventuele meningsverschillen naar aanleiding van onze overeenkomst met de klant in goed overleg op te lossen. Mochten we er niet in slagen overeenstemming te bereiken, dan verwijzen we u voor geschillen die om een bedrag van boven de 500 euro gaan graag door naar een voor de klant kosteloze bemiddelingsprocedure bij de onderstaande erkende bemiddelende instantie voor consumenten:

Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein Duitsland
Tel: 07851 / 795 79 40
Fax: 07851 / 795 79 41
E-mail: mail@universalschlichtungsstelle.de
www.universalschlichtungsstelle.de

Indien daarmee geen overeenstemming wordt bereikt, staat het de klant vrij om de gerechtelijke weg te bewandelen.