Herroepingsrecht voor CONSUMENTEN

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel in bezit genomen heeft. De termijn start echter niet voor de koopovereenkomst door uw goedkeuring van het gekochte voorwerp voor u bindend is geworden.

Om uw herroepingsrecht uit te voeren, moet u ons

HABA Online Shop
HABA Sales GmbH & Co. KG
Paketfach 90
4000 Linz, Donau
Oostenrijk

telefoon: +49 9564 929 6666* (maandag tot vrijdag: 8:00 – 18:00 uur)
*(gewoon vast netwerk van de telefoonprovider, mobiel tarief kan afwijken)
Fax: +49 9564 929 662300
E-Mail: shop@haba.de

met een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte te brengen over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. Daarvoor kunt u het beschikbare voorbeeldformulier voor herroepingen (te downloaden op www.haba.de/herroepingen-duitsland) gebruiken; dat is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor de terugzending van de goederen.

U draagt enkel de kosten voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dat waardeverlies te wijten is aan een omgang ermee, die niet vereist is voor de controle van de kwaliteit, van eigenschappen en de werking van de goederen.

Uitsluiting resp. vroegtijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten

  • voor de levering van goederen, die niet vooraf zijn vervaardigd en voor wier productie een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of met een snelle vervaldatum.
    Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij overeenkomsten
  • voor de levering van verzegelde goederen die ter bescherming van de gezondheid of om hygiënische redenen niet geschikt zijn voor teruggave als de verzegeling ervan na de levering werd verwijderd;
  • voor de levering van goederen, als deze na de levering door hun aard onscheidbaar met andere goederen werden vermengd;
  • voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, als de verzegeling na de levering werd verwijderd.

Afhandeling

Om de afhandeling zo snel mogelijk te maken, wordt de klant verzocht de goederen indien mogelijk in de originele verpakking en met alle onderdelen van de verpakking, of ten minste in een geschikte transportverpakking terug te sturen. Vraag aan de transportonderneming die de retourzending uitvoert een ontvangstbevestiging en bewaar deze tot de herroeping volledig is afgehandeld. Gelieve erop te letten dat de in deze paragraaf vermelde punten geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.